Board members

President
WATANABE Jun (Professor, Nihon University)
Secretaries
HATSUUMI Shigeru (Hachioji City Matsuki Middle School)
TSUJIMOTO Kyoko (Freelance)
Members
MIYAZAKI Michiharu (Toho Elementary School)
MOROZUMI Keiko (Saitama Prefectural Ooi High School)
WADA Toshihiko (Atomi Gakuen Jr. & Sr. High School)